L-Istorja tas-Socjeta'

F’ din il-gabra ta’ taghrif ser naghtu harsa dettaljata lejn l-avvenimenti storici li ghaddiet minnhom l-Ghaqda Muzikali San Guzepp sa mis-snin ta’ qabel it-twaqqif taghha sal-gurnata tal-lum u kif minn ghaqda socjali giet ittrasformata ghal ghaqda muzikali u socjali kif nafuha illum.

Is-Sede tas-Socjeta'

Wahda mill-akbar xewqat li kellhom il-Guzeppini Ghaxqin kienet dik li jkollhom Kazin gdid, lussuz, kbir u li seta’ jlahhaq mall-htigijiet dejjem jizdiedu tas-Socjeta’ Guzeppina. Il-hsieb kien ilu jberren go mohh il-Guzeppini...

Copyright © 2020 Għaqda Mużikali San Ġużepp Għaxaq | VO/0323 | 81, Il-Meravilja, Triq Santa Marija, Għaxaq GXQ1740