Karnival f' Hal Ghaxaq

Il-Hadd 2 ta' Marzu 2014

Il-Banda San Guzepp ser taghmel servizz mall-Banda Santa Marija f' Hal Ghaxaq ...

Aqra aktar..

Festa Liturgika San Guzepp

It-Tlieta 18 sal-Hadd 23 ta' Marzu 2014

Programm shih t'Attivitajiet mill-Kazin marbuta mall-Festa Liturgika ...

Aqra aktar..

Inawgurazzjoni ta' Vara

Il-Hamis 10 t' April 2014

Il-Banda San Guzepp u l-Banda Santa Marija ser itellghu Akkademja fil-Knisja ...

Aqra aktar..

Il-Bar tal-Kazin

Mahruga fis-16 ta' Jannar 2014

Il-Kumitat javza li fetah l-offerta tal-bar. Is-soci li huma interessati jitfghu ...

Aqra aktar..

Awguri

Mahruga fl-24 ta' Dicembru 2013

L-Ghaqda Muzikali San Guzepp ta' Hal Ghaxaq tawgura l-Festi t-Tajba ...

Aqra aktar..

Bejgh tal-Kalendarju 2014

Mahruga fl-4 ta' Dicembru 2013

Il-Kummissjoni Zghazagh thabbar li ser jibda jinbiegh il-Kalendarju l-gdid ...

Aqra aktar..

Sabiex tkun tista' tiskenja dawn il-QR Codes, nizzel din l-applikazzjoni ghall-apparat elettroniku tieghek.

Uza l-apparat elettroniku tieghek u skenja dan il-QR Code sabiex taccessa il-Pagna ta' Facebook.

Uza l-apparat elettroniku tieghek u skenja dan il-QR Code sabiex taccessa il-Pagna ta' YouTube.

Piroteknika 2013 mis-Sur Luke Abela

Imtella' fis-16 t' Awwissu 2013


Ara aktar..

Nar ta' l-Art 2013 mis-Sur Pierre Balzia

Imtella' fl-14 t' Awwissu 2013


Ara aktar..

Piroteknika 2013 mis-Sur Angelo Caruana

Imtella' fit-13 t' Awwissu 2013


Ara aktar..

L-ahhar aggornamenti li saru kienu:


Data ta' l-aggornament: 2 ta' Marzu 2014

Issieheb fil-Mailing List billi timla dawn id-dettalji:

    Isem:
    Email:
Site Meter