Servizz tal-Banda fiz-Zejtun

It-Tlieta 10 ta' Gunju 2014

Il-Banda San Guzepp taghti s-servizz taghha fil-Festa ta' Santa Katerina ...

Aqra aktar..

Servizz tal-Banda fiz-Zurrieq

It-Tnejn 21 ta' Lulju 2014

Il-Banda San Guzepp giet mistiedna ghal sena ohra mill-Ghaqda Karmelitana ...

Aqra aktar..

Servizz tal-Banda f' Hal Lija

It-Tlieta 5 t' Awwissu 2014

Il-Banda taghna ser taghmel marc mat-toroq ta' Hal Lija fl-okkazzjoni tal-...

Aqra aktar..

Kompetizzjoni Ritratti

Mahruga fit-28 ta' Mejju 2014

Is-Socjeta' qed tistieden lill-fotografi li huma nteressati sabiex jibghatu ...

Aqra aktar..

Rekord Nazzjonali

Mahruga fil-15 ta' Mejju 2014

Il-Kamra tan-Nar San Guzepp ta' Hal Ghaxaq ser tkun qed taghmel attentat...

Aqra aktar..

Programm tal-Festi Esterni

Mahruga fis-7 ta' Mejju 2014

Il-Kumitat jippubblika l-programm t' Attivitajiet tal-Festi Esterni ...

Aqra aktar..

Sabiex tkun tista' tiskenja dawn il-QR Codes, nizzel din l-applikazzjoni ghall-apparat elettroniku tieghek.

Uza l-apparat elettroniku tieghek u skenja dan il-QR Code sabiex taccessa il-Pagna ta' Facebook.

Uza l-apparat elettroniku tieghek u skenja dan il-QR Code sabiex taccessa il-Pagna ta' YouTube.

Video Promozzjonali tal-Festa 2014

Imtella' fit-3 ta' Mejju 2014


Ara aktar..

Piroteknika 2013 mis-Sur Luke Abela

Imtella' fis-16 t' Awwissu 2013


Ara aktar..

Nar ta' l-Art 2013 mis-Sur Pierre Balzia

Imtella' fl-14 t' Awwissu 2013


Ara aktar..

L-ahhar aggornamenti li saru kienu:


Data ta' l-aggornament: 10 ta' Gunju 2014

Issieheb fil-Mailing List billi timla dawn id-dettalji:

    Isem:
    Email:
Site Meter